Nowy przewodniczący RN ENEA SA

Podobny obraz28 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława Kazimierza Hebdy w skład rady nadzorczej spółki. Jednocześnie NWZ powierzyło Stanisławowi Kazimierzowi Hebda funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Stanisław Kazimierz Hebda posiada ponad 28 letni staż zawodowy, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. Na ostatnim roku studiów został zatrudniony jako Asystent w Katedrze Ekonomii. Na SGH przepracował prawie 10 lat. Odbył 2-letni staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu w ramach doktoranckiego stypendium naukowego.

W latach 1991 – 1992 pracował w Telewizji Polskiej SA w Redakcji Publicystki Międzynarodowej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej, był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane m.in. z zarządzaniem finansami firmy. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. W 1995 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach nadzorczych 7 spółek, w tym STOEN SA, KUKE SA, Huta Zawiercie SA.

Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do rad nadzorczych przy Ministrze Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 – 1997 SGPiS/SGH nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii oraz Analizy Rynków i Konkurencji.
Zakres zadań: praca dydaktyczna i naukowa.
1991 – 1992 Telewizja Polska SA, Redakcja Publicystyki Międzynarodowej, młodszy redaktor.
Zakres zadań: przygotowywanie i emisja programów.

1995 – 1999 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych/Ministerstwo Skarbu Państwa, główny specjalista.
Zakres zadań: prowadzenie projektów prywatyzacyjnych, w tym poprzez giełdę, nadzór właścicielski nad spółkami o znaczeniu strategicznym dla gospodarki państwa m.in. nadzór nad Giełdą Papierów Wartościowych SA, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

1999 – 2000 Biuro Zarządu m.st. Warszawy, Wydział Przekształceń Własnościowych i Nadzoru Właścicielskiego, wicedyrektor.
Zakres zadań: przekształcenia własnościowe zakładów komunalnych, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi.

2000 – 2005 Konsulat Generalny RP w Monachium, Wydział Ekonomiczno-Handlowy, konsul ds. handlowych.
Zakres zadań: promocja polskiej gospodarki, przedsiębiorców, udział w wystawach, targach. Reprezentacja w rozmowach z władzami kraju urzędowania, izbami przemysłowo-handlowymi etc. Sprawy opieki konsularnej.

2006 – 2012 Ministerstwo Gospodarki, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, dyrektor/radca ministra.
Zakres zadań: nadzór właścicielski nad spółkami górnictwa węgla kamiennego, spółkami zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi, nadzór nad Urzędem Regulacji Energetyki, Głównym Urzędem Miar, Urzędem Patentowym, Polskim Centrum Akredytacji, Urzędem Dozoru Technicznego, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi, nadzór nad Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji za granicą.

2012 – 10.10.2017 Konsulat Generalny RP w Kolonii, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, I radca, konsul ds. handlowych.
Zakres zadań: promocja polskiej gospodarki, przedsiębiorców, udział w wystawach, targach. Reprezentacja w rozmowach z władzami kraju urzędowania, izbami przemysłowo-handlowymi etc. Sprawy opieki konsularnej.

Obecnie – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Energii.

Zakres zadań: zapewnienie obsługi i sprawnego funkcjonowania urzędu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.