Spotkanie w sprawie WDS

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z administratorem WDS. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Aleksandra Kilanowska  od przedstawienia pani Grażyny Błauciak, która to zastąpiła pana Grzegorza Jeziornego na stanowisku Kierownika biura administracji WDS. Przedstawiono rozliczenie z mijającego preliminarza i plan przychodów i wydatków na 2018 rok. Omówiono jeszcze raz parafowany w październiku plan. Jedną ze zmian zaproponowanych przez administratora była próba zlikwidowania pożyczek na ratowanie życia  tłumaczona tym, że po odbyciu się audytu audytorzy stwierdzili niezgodność wypłacanych pożyczek z ustawą o FŚS oraz naszym ZUZP. Stron społeczna poprosiła o przedstawienie oceny prawnej o niezgodności tego zapisu z ustawą oraz o przedstawienie audytu, na który się powołują od roku, a nikt nie chce go przedstawić. Członek jednego ze związków zawodowych zaproponował, aby zmniejszyć ilość progów dochodowych, czyli połączyć dwa dolne i dwa górne progi dochodowe, na co nie było zgody pozostałej części strony społecznej. Pozostałe zaproponowane zmiany to :

– Zwiększenie o 5% kwoty dofinansowania na „wczasy pod gruszą” w każdym progu dochodowym

– Zwiększenie kwoty na wycieczki w obszarze gorzowskim i szczecińskim po  100 tys. zł na obszar

–  Poszerzenie działalności sportowo-rekreacyjnej  indywidualnej o  zbiorową i podniesienie kwoty o 100 zł w każdym progu dochodowym.

– Dofinansowanie wypoczynku emerytów, rencistów i ich rodzin znajdujących się w pierwszym (do 1000 zł na rodzinę) i drugim (800 zł na rodzinę) progu dochodowym.  Z związku z tym zapisem będzie konieczność potwierdzenia uzyskanych dochodów przez emerytów, ale nie ma to być zaświadczenie z urzędu skarbowego, tylko kserokopia deklaracje PIT 11 emeryta i uprawnionych członków  jego rodziny osiągających dochody.

– Zapisanie w preliminarz świadczeń grudniowych dla dzieci o wysokości świadczeń na poziomie tegorocznych.

Administrator uzupełni preliminarz o wniesione zmiany i przedstawi je na następnym spotkaniu.

Relacja Ryszard Günther

Możliwość komentowania jest wyłączona.