10 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dokończenie S3 pierwszym zadaniem dla rządu

20 listopada w Świnoujściu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.  Uczestniczył w nim przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja na temat sytuacji na Pomorzu Zachodnim i związanych z nią zadań dla nowego rządu.

– Nie pierwszy raz spotykamy się z członkami „Solidarności” na Pomorzu Zachodnim, rozmawiamy o problemach tego regionu i możliwościach ich rozwiązywania – wyjaśnia przewodniczący KK Piotr Duda. – Niestety, ta część kraju jest jedną z najmocniej dotkniętą przez transformację. Zlikwidowano  tu niemal wszystkie znaczące zakłady przemysłowe, o których istnieniu młodsze pokolenie nawet nie słyszało. Nasza uwaga skupia się więc z jednej strony na zakładach pracy właśnie, które to przede wszystkim dają mieszkańcom pracę. Zabiegamy o utrzymanie tych już istniejących jak Elektrownia Dolna Odra, Zakłady Chemiczne Police czy stocznie, ale też powstawanie kolejnych. Z drugiej strony, myślimy o tym temacie szerzej, stąd przyjęte dzisiaj stanowisko, w którym przypominamy władzy o takich zadaniach, jak dokończenie drogi ekspresowej S3 na trasie Szczecin – Świnoujście i innych inwestycjach infrastrukturalnych, koniecznych do rozwoju tego regionu.

Członkowie ZR jednogłośnie przyjęli stanowisko skierowane do premier Beaty Szydło. Domagają się w nim zdecydowanych działań zmierzających do odbudowy potencjału społeczno-gospodarczego regionu. Jako priorytetowe wskazują między innymi:  dokończenie budowy drogi ekspresowej S3, wzmocnienie połączeń transportowy (lądowych, wodnych i kolejowych) z resztą kraju, rewitalizacji przemysłu stoczniowego i morskiego, powstrzymanie wyprzedaży polskiej ziemi czy zachowanie podmiotowości kluczowych dla regionu zakładów przemysłowych.

– Nastąpiła zmiana władzy w Polsce, jednak nasze problemy, o których mówimy głośno od wielu lat, pozostały – mówi przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Mieczysław Jurek. – Dlatego oczekujemy od nowego rządu i całej ekipy rządzącej, w szczególności posłów z naszego regionu, że w najbliższym czasie rozpoczniemy konstruktywne rozmowy  na ten temat. Jesteśmy dzisiaj w Świnoujściu, ponieważ jako „Solidarność” wspieramy lokalne samorządy w działaniach zmierzających do utrzymywania i tworzenia stabilnych miejsc pracy. Tak było w Gryfinie, gdzie wspólnie z władzami walczyliśmy o utrzymanie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, co zakończyło się podpisaniem porozumienia z ministrem. Teraz naszym priorytetem jest droga ekspresowa S3 ze Świnoujścia do Szczecina i o to będziemy zabiegać, ponieważ dobra infrastruktura i szybkie połączenia transportowe to rozwój gospodarczy i nowe inwestycje.

 

Stanowisko
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
 w sprawie sytuacji gospodarczej w Regionie

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r. wnosi do Pani Premier Beaty Szydło, a także Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w kierunku zniwelowania narastających problemów społeczno-gospodarczych na Pomorzu Zachodnim. Są one konsekwencją likwidacji kluczowych dla Regionu przedsiębiorstw, utrzymującej się wysokiej stopy bezrobocia, a także spychania na margines tej części kraju przez  były rząd koalicji PO – PSL. Strona społeczna wielokrotnie zwracała rządzącym uwagę na potrzebę pilnego rozwiązania licznych problemów, między innymi poprzez realizację  zapisów „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020”, która zakłada ożywienie gospodarcze i rozwój zachodniej części kraju. Domagaliśmy się wskazania konkretnych źródeł finansowania i ram czasowych  realizacji  dla wszystkich wyszczególnionych w tym projekcie inwestycji.

Dobro, odbudowa i rozwój społeczno-gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego winno być jednym z głównych zadań i priorytetów w pracy obecnego Rządu, dlatego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oczekuje podjęcia następujących działań:
1.    Odbudowa i rozwój infrastruktury transportowej, poprzez wzmocnienie  połączeń transportowych między regionami, budowę dróg szybkiego ruchu i modernizację istniejących połączeń, dokończenie budowy drogi S3, a także szlaku międzynarodowych korytarzy transportowych, łączących najważniejsze  ośrodki gospodarcze Europy Zachodniej i Wschodniej.
2.    Uregulowanie prawne i nadzór nad przestrzeganiem zasad obrotu polską ziemią, a co za tym idzie –  powstrzymanie  przejmowania polskiej ziemi przez spekulacyjny  kapitał oraz zrównanie szans rolników polskich z rolnikami europejskimi, co jest możliwe poprzez wyrównanie poziomu z uzyskiwanych dopłat.
3.    Rewitalizacja gospodarki morskiej w szczególności  przemysłu stoczniowego, pomoc w   pozyskiwaniu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy.
4.    Rewitalizacja  połączeń kolejowych  na trasach ze Szczecina do Poznania, Gdańska i Berlina.
5.    Rozbudowa i poprawa szlaków wodnych, które przyczynią się do utrzymania konkurencyjności i rozwoju portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach, czyli portów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
6.    Zachowania podmiotowości Zakładów Chemicznych Police i Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz PKP Cargo i Grupy Kapitałowej ENEA.
7.    Powrót polskiej bandery na polskie statki i przyjęcie ustawy o pracy na morzu.