8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zasiłki statutowe, dofinansowania

Dofinansowanie do wycieczek i pielgrzymek.

Od 09 lutego 2018 roku uchwałami 09 i 10 wprowadziliśmy dofinansowanie do wycieczek i pielgrzymek.

Zasady przyznawania dofinansowania:

Wniosek (do 5 dni):

Wniosek (pow. 5 dni):

Na podstawie statutu NSZZ „Solidarność” Komisja wypłaca zasiłki statutowe z tytułu :

1. urodzenia dziecka 600 zł

2. zgonu członka Związku 400 zł

3. zgonu członka rodziny 400 zł

4. odejście na emeryturę, rentę 600

Wysokość zasiłków statutowych uległa zmianie z dniem 28.II.2014 roku (uchwała WZD).

Urodzenie dziecka:

 • wypłaca się obojgu rodzicom (członkom „S”),
 • wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie,
 • wypłaca się również na dziecko urodzone martwe,
 • wypłaca się matce samotnej w wysokości zwiększonej o 100 %.

Wniosek:

Zgon członka Związku.

Wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Wypłaty dokonuje komisja zakładowa zmarłego członka Związku.

Wniosek:

Zgon członka rodziny.

Wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom Związku w przypadku zgonu:

  • współmałżonka
  • rodziców, teściów
  • dziecka na utrzymaniu
  • osoby na wyłącznym utrzymaniu
  • wypłaca się również jednemu z rodziców na dziecko martwo urodzone.

Wniosek:

Odejście na emeryturę lub rentę

Wniosek:

Zasady ogólne:

 • do uzyskania prawa do zasiłków obowiązuje staż związkowy 6-cio miesięczny (nie dotyczy osób po raz pierwszy podejmujących pracę),
 • obowiązuje przedłożenie do wglądu aktu urodzenia lub zgonu , oraz dokumentów określających stopień pokrewieństwa,
 • obowiązuje zgłoszenie żądania wypłaty zasiłku w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia,
 • wszystkie ustalenia dotyczą także emerytów, rencistów i osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
 • wysokość wypłacanego zasiłku statutowego ustala się wg daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku,
 • we wszystkich przypadkach nie uregulowanych powyższymi zasadami komisja zakładowa ma prawo podjęcia decyzji indywidualnej.

Zgłoszenie żądania wypłacenia powyższych zasiłków następuje z chwilą wypełnienia odpowiedniego wniosku (druki na stronie).
Akty (zgonu, narodzin …) prosimy przedstawić do wglądu przewodniczącym Komisji Wydziałowych, którzy wypełnione wnioski winni podpisać.