17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Nowy członek zarządu ENEA

We wtorek 9 kwietnia br. rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 10 maja 2013 r. nowego członka zarządu ds. finansowych.

Na stanowisko to powołano Dalidę Gepfert, która od 1997 roku pracowała w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym, a później w spółkach z grupy Vattenfall, gdzie pełniła m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Vattenfall IT Poland oraz funkcję Head of Finance and Controlling, Członka Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego projektu Vattenfall IT Infrastrukture Service – struktury realizującej zadania w Polsce, Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii. Była również Dyrektorem ds. finansów i controllingu oraz Członkiem Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego spółki Vattenfall Business Services Poland realizującej zadania centrum usług wspólnych dla Grupy Vattenfall w zakresie finansów i rachunkowości, obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi i usługami IT.
Od 2010 r. pracowała jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie księgowym centrum usług wspólnych dla spółek PZU Życie oraz PZU S.A..

Nowa członek zarządu Enei ukończyła w 1997 Akademię Ekonomiczną w Katowicach na Wydziale Ekonomia, Finanse i Bankowość, specjalizacja: rachunkowość. Ma za sobą również studia podyplomowe w zakresie funkcjonowanie spółek dystrybucji energii elektrycznej w warunkach rynkowych (Politechnika Gliwicka, 1997-1998) oraz strategii podatkowych (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2000-2001). Jest absolwentką studiów MBA organizowanych przez Stockholm University Business School i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej .

Od 10 maja zarząd Enei będzie pracował w czteroosobowym składzie, oprócz nowo powołanej Dalidy Gepfert będą go tworzyć obecnie kierujący spółka: prezes Krzysztof Zamasz oraz Paweł Orlof – członek zarządu ds. korporacyjnych i Grzegorz Kinelski – członek zarządu ds. handlowych.

Źródło-CIRE.PL

Data sporządzenia:2013-04-09Skrócona nazwa emitentaENEATematPowołanie Członka Zarządu ENEA S.A.Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 10 maja 2013 r. Panią Dalidę Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych w Zarządzie ENEA S.A.

Wykształcenie

2010 – Ernst & Young Academy of Business, ACCA;

2004 – 2007 – Stockholm University Business School / Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Executive MBA: Management and Business Administration;

2000 – 2001 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Strategie podatkowe – studia podyplomowe;

1997 – 1998 – Politechnika Śląska w Gliwicach, Funkcjonowanie spółki dystrybucji energii elektrycznej w warunkach rynkowych – studia podyplomowe;

1992 – 1997 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ekonomia, Finanse i Bankowość, Specjalizacja: Rachunkowość

Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Świadectwo nr 22688/01 (Dz. Urz. Min. Fin. z 2002 r. Nr 13, poz. 67);
Dyplom Ernst & Young Academy of Business, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Szczegółowa prezentacja przebiegu kariery zawodowej:

Pani Dalida Gepfert posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, na które składa się zatrudnienie w następujących podmiotach:

1996 – 1997

ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET” S.A. MIKOŁÓW, POLSKA
Specjalista ds. rachunkowości zarządczej, odpowiedzialna za:
• Przygotowanie raportów dla Rady Nadzorczej Spółki,
• Przygotowanie analiz dla potrzeb Zarządu,
• Raportowanie do Kierownika działu Controllingu.

1997-2000

GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY S.A. (GZE), POLSKA
Kierownik Działu Konsolidacji i Rachunkowości Zarządczej, odpowiedzialna za:
• Tworzenie wspólnej polityki finansowej dla 26 spółek Grupy,
• Miesięczny monitoring zarządczy wyników spółek zależnych GZE,
• Konsolidację sprawozdań finansowych,
• Raportowanie do Dyrektora Finansowego GZE;

Kluczowe osiągnięcia:
• Wdrożenie modułu controllingowego i konsolidacji SAP R3,
• Implementacja jednego zintegrowanego Zakładowego Planu Kont dla spółek Grupy.

2000 – 2010 związana z GRUPĄ VATTENFALL, gdzie w poszczególnych latach piastowała następujące funkcje:

2000-2007

Vattenfall IT Poland Sp. z o.o. (VITP), Polska / Vattenfall Business Group Poland (VBGP) Pierwsze w VBGP Centrum Usług Wspólnych. Dostawca usług IT dla Grupy Vattenfall w Polsce.

Vice-Prezes, Członek Zarządu

Odpowiedzialna za:
• System controllingowy, model cenowy i raportowanie,
• Proces planowania oraz Business Plan,
• Politykę podatkową i finansową,
• IT projekty w VBGP,
• Outsourcing i restrukturyzację,
• Services Levels Agreements: przygotowanie cenników, uzgodnienie modelu rozliczeń w VBGP,
• Budowanie centrum kompetencyjnego IT dla BU Poland (skonsolidowanie wszystkich centrów IT w jedną efektywną organizację),
• Zarządzanie procesem zakupów,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi: restrukturyzację i rozwój, politykę wynagrodzeń,
• Budżet 20 M euro,
• Raportowanie do CEO VITP oraz CFO VBGP.

Kluczowe osiągnięcia:
• Zbudowanie pierwszej organizacji typu shared service w VBGP, efektywne centrum IT:
– Zaimplementowanie transparentnego modelu finansowego zapewniającego zbudowanie zaufania zarówno wśród klientów, jak i właścicieli,
– Uzyskanie efektu synergii dla VBGP,
– Ograniczenie kosztów IT,
– Zbudowanie modelu rozliczeń produktów.

• Zrestrukturyzowanie zasobów, majątkowych i ludzkich, optymalizacja kosztów:
– redukcja FTE z 220 do 105,
– konsolidacja i renegocjacje umów dostawców usług,
– negocjacje i rozwiązanie historycznie zawartych porozumień społecznych,
– outsourcing procesów telekomunikacyjnych do zewnętrznego dostawcy,
– proces outsourcingu zagwarantował Spółce spadek kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej na poziomie 30%,

• Wdrożenie systemu SAP R3 dla Spółki (FI,CO, PM),
• Zbudowanie zespołów: finanse i księgowość, controlling, sprzedaży oraz HR,
• W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi stworzenie i wdrożenie:
– nowej polityki wynagrodzeń,
– procesu oceny okresowej,
– wartościowania stanowisk pracowników.

2007-2009

Projekt Vattenfall IT Infrastructure Services, (VIS) Polska, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia. VIS jest międzynarodową, macierzową strukturą zatrudniającą około 400 pracowników we wszystkich krajach, w których Vattenfall ma swoją działalność operacyjną. VIS jest wewnętrznym dostawcą usług z zakresu infrastruktury IT w całym obszarze Vattenfall Group.

Head of Finance and Controlling, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:
• Biznesową odpowiedzialność finansową za pięć krajów: Szwecja, Niemcy, Finlandia, Dania, Polska,
• Wykreowanie i wdrożenie modelu finansowego oraz controllingowego dla nowej organizacji,
• W zakresie finansów i controllingu: przygotowywanie Biznes Planów i strategii (budżetowanie, plan inwestycyjny, model cenowy i budowanie cenników), miesięczny monitoring, raportowanie IFRS i konsolidacja,
• Koordynację podmiotów gospodarczych: politykę rachunkowości (w szczególności: rachunkowość kosztów, majątkowa), zawieranie umów, fakturowanie oraz transfer pricing dokumentacja,
• Zarządzanie i koordynowanie pracy międzynarodowego zespołu (10 FTE),
• Współpracę z biurem projektów w celu oszczędności 30 M euro,
• Budżet 130 M euro,
• Raportowanie do CEO VIS oraz Kontrolera Grupy,

Kluczowe osiągnięcia:
• Zbudowanie organizacji międzynarodowej,
• Optymalizacja kosztów dzięki przeprowadzonym projektom o 30 M euro,
• Zbudowanie i wdrożenie finansowego i controllingowego modelu dla VIS, uzgodnionego ze wszystkimi udziałowcami oraz związkami zawodowymi, który obejmował:
– Strukturę ewidencji zarządczej,
– Zakres raportów zarządczych i ich konsolidacji,
– Rozliczenia finansowe pomiędzy poszczególnymi spółkami we wszystkich krajach z uwzględnieniem ograniczeń Transfer Pricingu,
• Zestandaryzowanie i wdrożenie spójnego modelu controllingowego w lokalnych systemach ERP (SAP R3),
• Wypracowanie jednego modelu cenowego oraz przygotowanie wspólnego cennika dla wszystkich krajów, wynegocjowanie i podpisanie koniecznych umów, w szczególności umowy o zarządzaniu IT oraz umowy o współpracy,
• Stworzenie solidnego zespołu controllingowego międzykulturowego.

2009-2010
Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o. (VBSP), Polska / Business Group Central Europe (BGCE). Centrum Usług Wspólnych Grupy Vattenfall w Polsce w następującym zakresie: finansów i rachunkowości, obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz usługami IT.

Dyrektor ds. finansów i controllingu, Członek Management Team oraz Steering Committee.

Odpowiedzialna za:
• Finanse i controlling:
– biznes plan i budżetowanie, monitorowanie, raportowanie, rachunkowość zarządczą,
– zarządzanie cash flow,
– cenniki (kalkulacje cen i rozliczanie z klientami),
• Organizacja i procesy:
– zarządzanie projektami oraz procesami w tym: benchmark, KPI,
– Service Level Agreements,
– obsługę administracyjną spółki,
• Budżet 100 M PLN,
• Zarządzanie zespołem 20 osób,
• Raportowanie do Prezesa VBSP oraz CFO BGCE,

Kluczowe osiągnięcia:
• Wdrożenie procesu zarządzania projektami wraz ze stworzeniem Biura Projektów,
• Uproszczenie modelu controllingowego, zbudowanie standardu sprawozdań zarządczych dla Spółki,
• Skrócenie okresu zamykania ksiąg i przyśpieszenie procesu raportowania,
• Przygotowanie i wdrożenie dashboard’u wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru efektywności (KPI) oraz procesu benchmarkingu i ankiety satysfakcji klientów,
• Uproszczenie procesu obsługi i współpracy z klientami: zestandaryzowanie zasad i umowy (SLA) oraz wdrożenie zasad współpracy w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i projektów.

2010 – obecnie

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA / POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

Dyrektor Jednostki Centralnej Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU.

Odpowiedzialna za:
• Prowadzenie księgowego centrum usług wspólnych dla spółek PZU Życie oraz PZU S.A.,
• Organizację i zarządzanie procesami,
• Współpracę z bankami,
• Zarządzanie zespołem 120 osób,
• Raportowanie do Członka Zarządu ds. Finansowych Grupy PZU,

Kluczowe osiągnięcia:
• Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP (ORACLE),
• Zestandaryzowanie i optymalizacja procesów księgowych (LEAN Management) dla spółek GPZU,
• Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
• Scentralizowanie CGW i restrukturyzacja zasobów ludzkich,
• Przygotowanie i wdrożenie raportów pomiaru efektywności wraz z kluczowymi wskaźnikami pomiaru (KPI),
• Wdrożenie procesu kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem w obszarze księgowym,
• Zbudowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta i efektywność.

Pani Dalida Gepfert nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dalida Gepfert nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.